Algemene voorwaarden De Roek Vakantiebungalows

 

 

De Roek Vakantiebungalows Karweg 2

6731 BX OTTERLO

BTW De Roek Vakantiebungalows : NL802366739B01 KvK-inschrijfnummer: 09018489

 

UITSLUITEN HERROEPINGSRECHT

De Roek wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met De Roek.

 

1. TOEPASSING
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle bungalows en andere faciliteiten, die
worden verhuurd door De Roek.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met De Roek een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de
accommodaties. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken
van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. De
Roek wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

2. RESERVERINGEN
2.1 De Roek neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
2.2 De Roek behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te
stellen. Boekingen van meer dan 2 bungalows kunnen alleen telefonisch in overleg met een vertegenwoordiger van De Roek Vakantiebungalows gedaan worden.
2.3 Indien u telefonisch of per mail reserveert, zendt De Roek u een schriftelijke bevestiging per post of per mail binnen 7 dagen na verrichting van de reservering. Deze
bevestiging is tevens de factuur. Wij verzoeken u deze bevestiging/factuur direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk
medegedeeld te worden aan De Roek.
2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, neemt u dan direct contact op. Bij gebreke hiervan
kan geen beroep op de reservering worden gedaan.
2.5 Tussen u en De Roek komt een overeenkomst tot stand op het moment dat De Roek de reservering aan u heeft bevestigd.
2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
2.7 Bedrijven die een accommodatie willen huren kunnen dat alleen na overleg en directe toestemming van de Roek.

3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is De Roek niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije
keuze van De Roek om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval De Roek uw wijzigingen accepteert kunnen
wijzigingskosten in rekening gebracht worden.
3.2 Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 14. van deze Algemene
Voorwaarden.
3.3 Indien u na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één bungalow het aantal bungalows wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals
beschreven in artikel 14 van onze Algemene Voorwaarden.

4. IN-DE-PLAATSSTELLING
4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de
overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is overeengekomen met De Roek.
4.2 Indien u en De Roek zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere
gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover De Roek voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en
eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5. PRIJZEN
5.1 U bent aan De Roek verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering.
5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door De Roek is verzonden.
5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6. EXTRA KOSTEN
6.1 U/de huurder is behalve de huurprijs ook toeristenbelasting en afhankelijk van de periode van het jaar een vergoeding voor het gasverbruik verschuldigd. Deze periodes
staan vermeld in onze tarievenlijst en op onze website.
7. WAARBORG
7.1 Bij elke reservering wordt een waarborgsom van € 60 per bungalow in rekening gebracht. Deze waarborgsom wordt binnen 10 dagen na afloop van de huurperiode aan
u teruggestort, verminderd met eventuele meergebruiken tijdens uw verblijf.
7.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten –in de meest ruime zin van het woord- die De Roek kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van
huurder en degenen die de huurder vergezellen.
7.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is De Roek gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie
te ontzeggen.
7.4 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is De Roek bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

8. BETALINGEN
8.1 Indien de aanvang van de huurperiode binnen 6 weken na reserveringsdatum valt bent u 100% van de totale huursom op het moment van boeken ineens verschuldigd
Ligt de aanvang van de huurperiode zes welken na de reserveringsdatum dan kunt u er voor kiezen de betaling in twee termijnen van 50% te doen.
8.2 Indien u in twee termijnen betaalt dient het restant bedrag van de huurprijs te zijn ontvangen door De Roek uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang van het verblijf
op De Roek zoals vermeld in de bevestiging van de reservering.
8.3 Als bij aankomst op De Roek blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van De Roek, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog
ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan De Roek u het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit ontzeggen. Indien
later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van De Roek, dan
zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden
8.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal De Roek u
schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt De Roek zich het recht voor de
overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die De Roek als gevolg
hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die De Roek in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. De Roek heeft in ieder geval het recht
om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing
8.5 De Roek heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

9. AANKOMST EN VERTREK
9.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de
overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie om 10.00 uur verlaten te zijn.
9.2 Indien u de overeenkomst met De Roek voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en De Roek daarmee akkoord gaat, is De Roek steeds
gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.
9.3 Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder
geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door De Roek. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

10. REGLEMENTEN
10.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door De Roek vastgestelde regels.
10.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan De
Roek besluiten de gasten niet onder te brengen.
10.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat in de brochure en op de website voor de desbetreffende accommodatie staat
vermeld.
10.4 Het is niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.
10.5 Als u de bungalow zelf schoonmaakt dient u de accommodatie net zo netjes achter te laten als u hem heeft aangetroffen ((gestofzuigd, gedweild, gestoft en gelapt, schoon sanitair, de afwas gedaan en opgeruimd) inclusief ongewijzigde inrichting.
10.6 Als u de bungalow niet zelf schoonmaakt, dient u de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan (afwasmachine leegruimen), beddengoed afhalen en in de badkamer plaatsen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen, oud papier, plastic en GFT afvoeren).
10.7 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, en/of bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de medewerkers van De Roek heeft De
Roek het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van De Roek te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
10.8 Indien de bedrijfsleiding van De Roek ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede
zeden wordt gehandeld, is zij gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

 

11. HUISDIEREN
11.1 In de Finse bungalows Nachtegaal en Gaai en de bosbungalows Eekhoorn en Meijerij zijn maximaal één (Gaai) of twee (Nachtegaal, Eekhoorn en Meijerij) huisdieren
van de huurder of gebruikers door De Roek welkom. Hiervoor wordt een tarief per huisdier per nacht berekend. Het tarief hiervoor staat vermeld op onze tarievenlijst, op
ons gegevensformulier en op onze website.
Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen dient u dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door De Roek een toeslag in rekening
gebracht aan u. De Roek behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren te weigeren.
11.2 Huisdieren kunt u buiten het park uitlaten. Het is niet toegestaan de hond op het park uit te laten. Huisdieren hebben geen toegang tot de kinderboerderij, de
speeltuin, recreatieruimte en winkel van De Roek. Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Het is niet toegestaan uw dier in de tuin zijn behoefte te
laten doen. Gebeurt dat per ongeluk wel dan dient u dit op te ruimen. Controleer bij vertrek altijd of uw tuin van alle resten ontdaan is.
11.3 Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten
11.4 Een hondenmand dient meegenomen te worden en een vlooienband voor honden/katten is verplicht.
11.5 Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.

12. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS
12.1 De huurder en degenen die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op
De Roek, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur.
12.2 Daarnaast zijn de huurder en degenen die de huurder vergezellen steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van
inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan De Roek en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij
de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

13. INTERNETGEBRUIK
13.1 De Roek biedt de huurder en degenen die de huurder vergezellen tegen betaling toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk. De kosten hiervan staan vermeld
op de tarievenlijst, het gegevensformulier en op onze website.
13.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter
ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.
13.3 De Roek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.
13.4 De huurder en degenen die hem vergezellen dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker
verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij
schade wordt toegebracht aan De Roek in de breedste zin van het woord. Huurder en degenen die de huurder vergezellen zullen zich onthouden van het bezoeken van
internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van De Roek als aanbieder van accommodaties
13.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder of de degenen die de huurder vergezellen heeft De Roek het
recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

 

14. ANNULERINGSKOSTEN
14.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Indien de boeking wordt geannuleerd, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
* Bij annulering meer dan 56 dagen voor aanvang van de huurperiode berekenen we 30 % van de huursom
* Bij annulering 56 tot 42 dagen voor aanvang van de huurperiode berekenen we 50 % van de huursom
* Bij annulering 42 tot 28 dagen voor aanvang van de huurperiode berekenen we 90 % van de huursom
* Bij annulering 28 of minder dagen voor aanvang van de huurperiode berekenen we 100 % van de huursom
14.2 U kunt zich tegen dit risico verzekeren door tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten.
14.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

15. OVERMACHT EN WIJZIGING
15.1 In het geval De Roek al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal De Roek binnen 14 dagen nadat
zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).
15.2 Overmacht aan de zijde van De Roek bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door
omstandigheden gelegen buiten de wil van De Roek, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen
of gebeurtenissen.
15.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel
kenbaar te maken. In dat geval heeft De Roek het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van
(het reeds betaalde deel van) de huursom. De Roek zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

16. OPZEGGING
16.1 De Roek heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers
onvolledig en/ of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

17. AANSPRAKELIJKHEID
17.1 De Roek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een
verblijf op De Roek en/of de huur van accommodatie en/of andere faciliteiten van De Roek, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van De Roek of (één van) haar
werknemers.
17.2 De Roek is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
17.3 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van De Roek ontstaan
tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming
op het park bevinden.
17.4 U vrijwaart De Roek voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw
reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.
17.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening
gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

18. KLACHTEN
18.1 Ondanks de zorg en de inspanning van De Roek kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht
dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij de receptie te melden.

19. TOEPASSELIJK RECHT
19.1 Op de overeenkomst tussen u en De Roek is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20. REISDOCUMENTEN
20.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. De Roek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

21. PRIVACY
21.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen
tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven.
21.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen of wijzigen.
21.3 Indien u geen prijs stelt op het toezenden van informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: De Roek Vakantiebungalows,
Karweg 2 6731 BX te Otterlo, of door een e-mail te verzenden naar info@deroek.nl

22. ALGEMEEN
22.1 Kennelijke druk- en zetfouten of kennelijke fouten van het online boekingssysteem binden De Roek Vakantiebungalows/Vof van der Panne niet.
22.2 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.
28/7/2016