Algemene voorwaarden De Roek Vakantiebungalows

 

 

De Roek Vakantiebungalows Karweg 2

6731 BX OTTERLO

BTW De Roek Vakantiebungalows : NL802366739B01 KvK-inschrijfnummer: 09018489

 

UITSLUITEN HERROEPINGSRECHT

De Roek wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met De Roek.

 

 1. TOEPASSING
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle bungalows en andere faciliteiten, die worden verhuurd door De
  • In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met De Roek een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de accommodaties. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. De Roek wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de
  • Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk

 

 1. RESERVERINGEN
  • De Roek neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
  • De Roek behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen. Boekingen van meer dan 2 bungalows kunnen alleen telefonisch in overleg met een vertegenwoordiger van De Roek Vakantiebungalows gedaan worden.
  • Indien u telefonisch of per mail reserveert, zendt De Roek u een schriftelijke bevestiging per post of per mail binnen 7 dagen na verrichting van de reservering. Deze bevestiging is tevens de factuur. Wij verzoeken u deze bevestiging/factuur direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan De
  • Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, neemt u dan direct contact op. Bij gebreke hiervan kan geen beroep op de reservering worden
  • Tussen u en De Roek komt een overeenkomst tot stand op het moment dat De Roek de reservering aan u heeft
  • De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur

 

 1. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
  • Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is De Roek niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van De Roek om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval De Roek uw wijzigingen accepteert kunnen wijzigingskosten in rekening gebracht
  • Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 14. van deze Algemene Voorwaarden.
  • Indien u na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één bungalow het aantal bungalows wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals beschreven in artikel 14 van onze Algemene

 

 1. IN-DE-PLAATSSTELLING
  • Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is overeengekomen met De
  • Indien u en De Roek zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover De Roek voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele

 

 1. PRIJZEN
  • U bent aan De Roek verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de
  • Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door De Roek is
  • Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders

 

 1. EXTRA KOSTEN
  • U/de huurder is behalve de huurprijs ook toeristenbelasting en afhankelijk van de periode van het jaar een vergoeding voor het gasverbruik verschuldigd. Deze periodes staan vermeld in onze tarievenlijst en op onze

 

 1. WAARBORG
  • Bij elke reservering wordt een waarborgsom van € 60 per bungalow in rekening gebracht. Deze waarborgsom wordt binnen 10 dagen na afloop van de huurperiode aan u teruggestort, verminderd met eventuele meergebruiken tijdens uw
  • De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten –in de meest ruime zin van het woord- die De Roek kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van huurder en degenen die de huurder
  • In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is De Roek gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen.
  • Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is De Roek bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

 

 1. BETALINGEN
  • Indien de aanvang van de huurperiode binnen 6 weken na reserveringsdatum valt bent u 100% van de totale huursom op het moment van boeken ineens verschuldigd Ligt de aanvang van de huurperiode zes welken na de reserveringsdatum dan kunt u er voor kiezen de betaling in twee termijnen van 50% te
  • Indien u in twee termijnen betaalt dient het restant bedrag van de huurprijs te zijn ontvangen door De Roek uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang van het verblijf op De Roek zoals vermeld in de bevestiging van de
  • Als bij aankomst op De Roek blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van De Roek, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan De Roek u het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van De Roek, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden
  • Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal De Roek u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt De Roek zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die De Roek als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die De Roek in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. De Roek heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing
  • De Roek heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde

 

 

 1. AANKOMST EN VERTREK
  • De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie om 10.00 uur verlaten te
  • Indien u de overeenkomst met De Roek voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en De Roek daarmee akkoord gaat, is De Roek steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te
  • Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door De Roek. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

 

 1. REGLEMENTEN
  • Alle gasten dienen zich te houden aan de door De Roek vastgestelde
  • Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan De Roek besluiten de gasten niet onder te
  • Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat in de brochure en op de website voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.
  • Het is niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te
  • Indien u de bungalow zelf schoonmaakt dient u de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en in de badkamer plaatsen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen, oud papier, plastic en GFT afvoeren).
  • Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, en/of bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de medewerkers van De Roek heeft De Roek het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van De Roek te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan
  • Indien de bedrijfsleiding van De Roek ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is zij gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te

 

 1. HUISDIEREN
  • In de Finse bungalows Nachtegaal, Leeuwerik en Gaai en de bosbungalows Eekhoorn en Meijerij zijn maximaal één (Gaai en Leeuwerik) of twee (Nachtegaal, Eekhoorn en Meijerij) huisdieren van de huurder of gebruikers door De Roek welkom. Hiervoor wordt een tarief per huisdier per nacht berekend. Het tarief hiervoor staat vermeld op onze tarievenlijst, op ons gegevensformulier en op onze

Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen dient u dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door De Roek een toeslag in rekening gebracht aan u. De Roek behoudt zich het recht voor om (zonder opgave van redenen) huisdieren te weigeren.

 • Huisdieren kunt u buiten het park uitlaten. Het is niet toegestaan de hond op het park uit te laten. Huisdieren hebben geen toegang tot de kinderboerderij, de speeltuin, recreatieruimte en winkel van De Roek. Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Het is niet toegestaan uw dier in de tuin zijn behoefte te laten doen. Gebeurt dat per ongeluk wel dan dient u dit op te ruimen. Controleer bij vertrek altijd of uw tuin van alle resten ontdaan
 • Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten
 • Een hondenmand dient meegenomen te worden en een vlooienband voor honden/katten is
 • Huisdieren van bezoekers zijn niet

 

 1. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS
  • De huurder en degenen die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op De Roek, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige
  • Daarnaast zijn de huurder en degenen die de huurder vergezellen steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan De Roek en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

 

 

 1. INTERNETGEBRUIK
  • De Roek biedt de huurder en degenen die de huurder vergezellen tegen betaling toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk. De kosten hiervan staan vermeld op de tarievenlijst, het gegevensformulier en op onze
  • De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of
  • De Roek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het
  • De huurder en degenen die hem vergezellen dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan De Roek in de breedste zin van het woord. Huurder en degenen die de huurder vergezellen zullen zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van De Roek als aanbieder van accommodaties
  • Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder of de degenen die de huurder vergezellen heeft De Roek het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te
  • De huurder vrijwaart De Roek tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op De Roek zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder of degenen die hem vergezellen van internet is

 

 1. ANNULERINGSKOSTEN
  • Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten Indien de boeking wordt geannuleerd, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 • Bij annulering meer dan 56 dagen voor aanvang van de huurperiode berekenen we 30 % van de huursom
 • Bij annulering 56 tot 42 dagen voor aanvang van de huurperiode berekenen we 50 % van de huursom
 • Bij annulering 42 tot 28 dagen voor aanvang van de huurperiode berekenen we 90 % van de huursom
 • Bij annulering 28 of minder dagen voor aanvang van de huurperiode berekenen we 100 % van de huursom
  • U kunt zich tegen dit risico verzekeren door tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten
  • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een

 

 1. OVERMACHT EN WIJZIGING
  • In het geval De Roek al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal De Roek binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode ).
  • Overmacht aan de zijde van De Roek bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van De Roek, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of
  • U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft De Roek het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. De Roek zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige

 

 1. OPZEGGING
  • De Roek heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/ of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID
  • De Roek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op De Roek en/of de huur van accommodatie en/of andere faciliteiten van De Roek, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van De Roek of (één van) haar werknemers.
  • De Roek is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende
  • U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van De Roek ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het park
  • U vrijwaart De Roek voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park
  • Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te

 

 1. KLACHTEN
  • Ondanks de zorg en de inspanning van De Roek kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij de receptie te

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT

20.1 Op de overeenkomst tussen u en De Roek is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 1. REISDOCUMENTEN
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. De Roek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste

 

 1. PRIVACY
  • Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te
  • Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen of
  • Indien u geen prijs stelt op het toezenden van informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: De Roek Vakantiebungalows, Karweg 2 6731 BX te Otterlo, of door een e-mail te verzenden naar info@deroek.nl

 

 1. ALGEMEEN
  • Kennelijke druk- en zetfouten of kennelijke fouten van het online boekingssysteem binden De Roek Vakantiebungalows/Vof van der Panne
  • Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande

 

28/7/2016